Ceník půjčovny Podmínky půjčovny Kontakt

Všeobecné podmínky půjčovny kol a koloběžek

(dále jen „všeobecné podmínky“)

1.1 Požadované doklady pro fyzickou osobu – nájemce

 • Dva platné doklady, např. občanský průkaz nebo pas a druhý doklad např. řidičský průkaz
 • Nájemce může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

1.2 Platba

 • Nájemce uhradí pronajímateli nájemné dle platného ceníku, a to v hotovosti případně platební kartou při převzetí kola.
 • Jedním dnem se rozumí 1 kalendářní den.
 • Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.

1.3 Záloha

 • Záloha za každé zapůjčené kolo je vybíraná v hotovosti při převzetí kola a následně bude vydána při vrácení kola.
 • Složenou zálohu nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození kola, poškození příslušenství,...)
 • Za speciálních individuálních podmínek nemusí být záloha půjčovnou vyžadována

1.4 Nájemní smlouva

 • Nájemní smlouva se uzavírá mezi pronajímatelem

Radovan PETR

Brněnská 145, Nové Město na Moravě
IČO: 76658597

 • a nájemcem na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu.
 • Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vrácením kola.
 • Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky.

2. Podmínky pronájmu a používání kola

2.1 Převzetí kola a jeho provoz

 • Nájemce je povinen se seznámit se "Smluvními podmínkami pronájmu" a zkontrolovat půjčované vybavení, jestli je v náležitém funkčním stavu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Svým podpisem nájemce stvrzuje, že si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko.
 • Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednaná.
 • Nájemce je povinen při provozu pronajímaného kola nebo koloběžky nebo příslušenství dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.
 • Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu kola.

2.2 Zodpovědnost za zapůjčený materiál a rizika

 • Nájemce zodpovídá za vypůjčený materiál a je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení a poškození. Nájemce ručí za zapůjčený materiál do výše 100% nákupní ceny. Pro případ prodlení s platbou, nájemce souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně a dále také s úhradou denního půjčovného za každý den, díky němuž nebude možné zapůjčenou věc provozovat.
 • Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním pronajatého vybavení.
 • Nájemce bere na vědomí a respektuje skutečnost, že pronájem horského kola pro dítě mladší 18ti let je možný pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která nese za jeho jednání zodpovědnost.

2.3 Pokuty a penále

 • Za pozdní vrácení vybavení bez předchozí domluvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku ceny jednodenního zapůjčení za každý započatý den prodlení až do jeho vrácení
 • V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
 • Nájemce se zavazuje vrátit kolo zbavené hrubých nečistot. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec stanoveného půjčovného a to ve výši 150,- Kč včetně DPH za každé znečištěné kolo a tato částka se odečte z vratné zálohy.

2.4 Podmínky užívání kola

 • Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelům, ke kterému je určeno
 • Horské kolo – určeno pro rekreační jízdu v horském terénu a na cyklostezku, nikoli ke sjezdu a překonávání umělých překážek.
 • Koloběžka – pouze asfaltové cesty a cyklostezky, zpevněné cesty pouze krátké úseky a s maximální opatrností, aby nedošlo poškození rámu, ráfků, plášťů.
 • Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy vyjma: změny výšky sedlovky, změny velikosti řemínků, oprava defektů.
 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na kole během užívání projeví a vyžadují opravu.
 • V případě technické závady na kole, s výjimkou defektu pneumatik, je nájemce povinen přerušit jízdu na kole a kolo neprodleně vrátit k odbornému odstranění závady. Doba zapůjčení bude dle provozních možností prodloužena, případně bude poměrně sníženo nájemné.
 • Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny půjčovnou.
 • Nájemce je oprávněn v případě píchnutí provést opravu duše. Toto provede na svůj náklad.
 • V případě poškození kola a vypůjčeného materiálu hradí nájemce poškození v plné výši. Cena opravy se odvíjí od platných ceníků v opravně cyklochlubna.cz

3. Ostatní ustanovení

 • Půjčovna je otevřena běžně od 9.00 do 18.00, mimo tyto hodiny, je nutné dohodnout telefonicky.
 • Zapůjčené věci nejsou pojištěny proti ztrátě a krádeži!! V tomto případě je povinen nájemce uhradit vzniklou ztrátu v plné výši pořizovací ceny zapůjčení věci.

4. Ochrana osobních údajů

 • Nájemce uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely.